Omställningens Sju Principer

Positiva visioner

 • Omställningsinitiativ bygger på ett engagemang för att skapa konkreta, klart formulerade, praktiska visioner av hur samhället i fråga kan formas bortom sitt nuvarande beroende av fossila bränslen. Vårt primära fokus är inte att kampanja mot saker, utan snarare att ta vara på positiva, stärkande möjligheter, tillfällen och chanser. Att skapa av nya berättelser och myter är centrala i detta visionsarbete.

 

Hjälp människor att få tillgång till god information och lita på att de fattar bra beslut:

 • Omställningsinitiativ ägnar sig, i alla aspekter av arbetet, åt att öka medvetenheten om Peak Oil och klimatförändringar samt relaterade frågor som kritik av ekonomisk tillväxt. I detta medvetandegörande arbete tar de ansvar för att informationen presenteras på ett lekfullt, tydligt, lättillgängligt och stimulerande sätt som gör det möjligt för människor att känna sig entusiasmerade och stärkta snarare än maktlösa.
 • Omställningsinitiativ fokuserar på att ge människor information som ligger så nära den sanning vi känner till i tider då den tillgängliga informationen är djupt motsägelsefull
 • Omställningsinitiativ bygger på ett engagemang för att skapa konkreta, klart formulerade, praktiska visioner av hur samhället i fråga kan formas bortom sitt nuvarande beroende av fossila bränslen. Vårt primära fokus är inte att kampanja mot saker, utan snarare att ta vara på positiva, stärkande möjligheter, tillfällen och chanser. Att skapa av nya berättelser och myter är centrala i detta visionsarbete.

 

Integration och öppenhet:

 • Lyckade omställningsinitiativ behöver samla samhällets breda mångfald på ett sätt som inte skett tidigare. De anstränger sig för att säkerställa att alla beslutsfattande processer och arbetsgrupper omfattar principerna om öppenhet och integration.
 • Denna princip refererar också till principen om att varje initiativ riktar sig till samhället som helhet, och strävar efter, från ett tidigt stadium, att engagera det lokala näringslivet, mångfalden av lokala grupper och lokala myndigheter.
 • Det tydliggör principen att det inte finns utrymme för vi och de tänkande i de utmaningar som en fallande energitillgång ställer oss inför .

 

Att dela med sig och bygga nätverk:

 • Omställningsinitiativ ägnar sig åt att dela sina framgångar, misslyckanden, insikter och kontakter på olika nivåer inom Omställningsnätverket för att samla och bygga upp en gemensam erfarenhetsbank.

 

Bygg Resiliens:

 • Detta understryker den grundläggande betydelsen av att bygga resiliens, det vill säga att öka kapaciteten i våra företag, samhällen och bosättningar för att möta och hantera de chocker som kommer att möta oss. Omställningsinitiativ syftar till att bygga upp motståndskraft inom ett stort antal områden (mat, ekonomi, energi etc) på olika nivåer (från lokal till nationell) när det förefaller lämpligt – och att alltid placera in initiativen i kontexten att vi måste göra allt vi kan för att säkerställa resiliens.

 

Inre och Yttre Omställning:

 • De utmaningar vi står inför är inte bara orsakade av misstag när det gäller teknologi utan också en direkt följd av vårt sätt att se på världen och våra förställningar. Information om tillståndet för vår planet kan drabba i form av rädsla och sorg – som kan ligga till grund för tillstånd av förnekelse som många människor har fastnat i. Psykologiska modeller kan hjälpa oss att förstå vad som verkligen händer och undvika att omedvetna processer saboterar en förändring. Exempel: Missbruksmodeller och modeller för att förändra beteenden. Denna princip hedrar också det faktum att övergången frodas eftersom den möjliggör och stöder människor att göra vad de brinner för, vad de känner sig kallade att göra.

 

Närhetsprincipen: självorganisation och beslutsfattande på lämplig nivå:

 • Den sista principen befäster idén om att syftet med Omställningsmodellen inte är att centralisera eller kontrollera beslutsfattande. Tanken är istället att man alltid ska försöka arbeta med alla så att beslutsfattandet sker på den lämpligaste, praktiska och stärkande nivån på ett sätt så att man efterliknar förmågan hos naturliga system att organisera sig själva.