Tolvstegsprogram bort från Oljeberoende

Rob Hopkins lärare i Permakultur initiativtagare och förgrundsgestalt inom omställningsrörelsen gav 2008 ut The Transition Handbook. Helt enkelt en handbok som beskrev en möjlig tolvstegsmodell för hur man kan arbeta lokalt med omställningsprocesser. Tolvstegsprogrammet hämtar inspiration från AA-rörelsens tolvstegsprogram, i den mening att vårt oljeberoende är minst lika starkt och kanske ännu svårare än ett alkohol- eller drogberoende att bryta. Oljeeroende måste dessutom brytas på ett kollektivt plan för att det ska få effekt, eller vara möjligt.

Tolvstegsprogrammet sattes också ihop för att sprida kunskapen så att inte varje omställningsstad skulle behöva uppfinna hjulet på nytt. De tolv stegen kan följas, fungera som inspirationskälla eller kastas huller om buller utifrån behov.

1. Setting up a Steering Group (Sätt ihop en styrgrupp)

Styrgruppen uppgift är att underlätta och samordna processen. Den kan skapas och omskapas under processens gång, och är inte någon maktkoncentration och beslutsfattararena utan snarare en underlättare för att skapa flöde i processerna.

2. Raise Awareness (Öka Medvetenheten)

Öka medvetenheten kring alla de frågor som omställningen berör. Oljetopp, Klimatförändringar, problemen med tillväxtfundamentalism, överutnyttjande av naturresurer, biologisk mångfald, rättvisefrågor. Social omställning och inre omställning. Vad betyder det för oss på ett personligt plan att göra oss fria från oljeberoende.

3. Lay the foundation (Bygg nätverk)

Detta handlar om att koppla ihop dig med redan existerande grupper som arbetar med omställningsfrågor, med relevanta organisationer och myndigheter, med det lokala näringslivet etc. Omställningsrörelsen handlar inte om ett vi och de tänkande utan om att bygga breda allianser och få med så många som möjligt i båten. Omställningsfrågorna behöver alla krafter som går att uppbringa. Det är också viktigt att visa respekt för de som jobbat med frågorna i decennier.

4. Organize a Great Unleashing (Ha en releasefest för Omställningen)

När man har byggt upp tillräckligt mycket momentum och starka nätverk, så kan ett stort event eller fest för att göra staden till en officiell Omställnings stad, skapa en snöbollseffekt som ger mycket stora ringar på vattnet. Detta ska dock inte ske för tidigt i processen innan man har något att visa. Generellt så uppmuntras firande, att ha en fest när man har genomfört någonting bra. Detta kan vara viktigt med tanke på att det är lätt att hamna i en frustration över hur illa det står till med allting. För att uppbåda handlingskraft behöver man lust och hopp, snarare än depression och hopplöshet.

5. Form Groups (Bilda Arbetsgrupper)

Bilda arbetsgrupper kring olika omställningsområden t.ex. Odling & mat, Energifrågor, Ekologisk byggande, Transporter, Hållbart företagande, Hälsa, Utbildning, Inre Omställning etc.

6. Use Open Space (Använd Open Space och andra kreativa mötesmetoder för att utforska olika frågor)

Detta är visionsfasen, då man försöker hitta olika kreativa mötesformer för att stimulera människor kollektiva kreativitet (the collective genius). Det är tillsammans vi kan hitta lösningarna på de svåra problemen. Open space är en metod. Det finns fler.

7. Develop visible practical manifestations of the projekt (Utveckla synliga, praktiska projekt som manifesterar omställningstankarna)

Synlig praktiska projekt, som människor kan delta i och tycka är positiva utan att nödvändigtvis vara så insatta i frågorna, är nyckeln till att skapa bred uppslutning kring omställningen. Mindre plakatpolitik och mer praktiska, roliga, positiva exempel, som är bättre än de gamla modellerna.

8. Facilitate the Great Reskilling (Underlätta att lära om, lära nytt och återta gammal kunskap)

Omställningen vi behöver göra handlar i mångt om mycket om att lära om. Om oljan blir dramatiskt dyrare kommer det att påverka våra samhällen på alla nivåer. Vi behöver återta gammal kunskap om hur vi producerar mat, hur vi konserverar mat, hur vi lagar saker, hur vi bygger saker på hållbart sätt, hur vi kan lösa konflikter bättre etc.

9. Build a bridge to local government (Bygg broar till lokala beslutsfattare)

När omställningsrörelsen växer och blir en kraft att räkna med i lokalsamhället, blir det också viktigt att ha en dialog med beslutsfattare. Det är dock viktigt att omställningenrörelsen får komma underifrån, från att människor engagerar sig i sitt närsamhälle och att det inte är tvärt om.

10. Honor the elders (Hedra de äldre)

I våra västerländska samhällen har vi ofta glömt respekten för våra äldre. När människor blir gamla får de inte längre delta i samhället, och blir sedda som ’en belastning’. Omställningsrörelsen bär med sig en uppmaning om att vända på detta, och se att de äldre bär på stor kunskap, som yngre generationer har förlorat.

11. Let i go where it wants to go (Låt processen gå dit den vill)

I arbetet med lokal omställning är det viktigt att inte låsa sig vid förutfattade meningar om hur saker och ting ska bli. Detta är en experimentell process, där vi inte har svaren med oss från början, utan måste hitta dem längs med vägen och då är det viktigt med en öppenhet inför det som händer när vi sätter igång. Kanske innebär det att hoppa fram och tillbaka mellan stegen, beroende på de lokala behoven. För människor som vill vara med och ta ansvar i omställningsfrågorna handlar kanske inte så mycket om att leda arbetet, utan mer om att följa processen.

12. Create an Energy Descent Action Plan (Gör en Omställningsplan)

Det tolfte stegen innebär att man samlar all den kunskap, de visioner och nätverk man byggt upp och lägger upp en omställningsplan för sitt lokalsamhälle. Sen börjar det egentliga arbetet med att genomföra planen.

Källa: The Transition Handbook

Lämna ett svar